در تمامی مراحل تولید، تمام مواد و دستگاه هایی که با محصول در ارتباط هستند مورد ارزیابی قرار گرفته و عیب های آنها برطرف و اقدامات اصلاحی صورت می گیرد. از مشخصاتی که در ساخت لوله و اتصالات مهم است، درجه جوش خوردگی ذرات به همدیگر می باشد.
در یک قطعه تولید شده در شرایط مطلوب، ذرات آمیزه کاری شده توسط پلیمر مذاب به هم متصل می گردند. هرگاه شرایط فرآیند نامناسب باشد، این پیوند به درستی صورت نگرفته و استحکام قطعه و نیز شکل ظاهری آن به شدت افت می نماید. مورد مهم دیگر، کنترل فشار ترکیدگی است.
برای رسیدن به این هدف، مواد اولیه حین ورود به کارخانه، مورد آزمایش قرار گرفته و تنها در صورت کسب استانداردهای کیفی، اجازه ورود به خط تولید را می یابند. محصولات معیوب نیز در هر مرحله از تولید، توسط مسئول کنترل کیفیت از چرخه حذف شده و مانع از عرضه آن به بازار می گردد.

بازرسی و آزمایش محصول نهایی

طبق استاندارد ملی به شماره های 2 – 13361، 9119 و 9118 برای PVC و استاندارد 2 – 14427 برای PE، بازرسی و آزمون های زیر روی محصول نهایی در کارخانه سیس پلاست صورت می گیرد.

1- آزمایش هایی که بر روی لوله های PVC صورت می گیرد:
– مقاومت در برابر دی کلرومتان
– میانگین حداکثر ضخامت دیواره
– برگشت طولی تحت اثر حرارت
– تست فشار هیدرواستاتیکی
– دمای نرمی ویکات
– استحکام ضربه ای
– وضعیت ظاهری
– نشانه گذاری
– ابعاد بر حسب میلی متر
– میانگین ضخامت دیواره
– حداقل ضخامت دیواره
– رنگ بدنه

2- آزمایش هایی که بر روی لوله پلی اتیلن (PE) صورت می گیرد:
– MFI بر حسب گرم در 10 دقیقه
– درصد برگشت حرارتی لوله
– وضعیت ظاهری
– پراکنش دوده
– نوع ترکیدگی
– نشانه گذاری
– دانسیته لوله
– تست فشار هیدرواستاتیک
– میانگین ضخامت دیواره
– حداقل ضخامت دیواره
– اثر لوله بر روی آب
– دانسیته پلیمر