آزمایشگاه

بازرسی و آزمایش محصول نهایی

لوله‌های پلیکا طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۱۳۳۶۱ مورد بررسی قرار می‌گیرند. تست‌هایی که روی لوله PVC انجام می‌گیرد عبارتند از:

– مقاومت در برابر دی کلرومتان (DCM)
– حداکثر و حداقل ضخامت لوله
– استحکام ضربه‌ای
– دمای نرمی ویکات
– وضعیت ظاهری
– برگشت طولی تحت حرارت
– نشانه‌گذاری
– تست فشار هیدروستاتیکی
– رنگ بدنه لوله
آزمایشگاه‌هایی که روی لوله‌های پلی‌اتیلن PE صورت می گیرد:

– وضعیت ظاهری
– برگشت طولی تحت اثر حرارت
– MFI نرخ جریان مذاب
– میزان درصد دوده
– نحوه پراکنش دوده
– دانسیته لوله
– دانسیته پلیمر
– نشانه گذاری
– تست فشار هیدروستاتیکی
– OIT تخریب حرارتی

یک دیدگاه